SHULKINA, S. G.; SMIRNOVA, E. N.; YUDIN, M. I.; OSADCHUK, M. A.; TRUSHIN, M. V. Adipocytokines in metabolically healthy obesity. Italian Journal of Medicine, v. 13, n. 3, p. 169-175, 6 set. 2019.