(1)
Shulkina, S. G.; Smirnova, E. N.; Yudin, M. I.; Osadchuk, M. A.; Trushin, M. V. Adipocytokines in Metabolically Healthy Obesity. ITJM 2019, 13, 169-175.